úvod > Ročníky > 2014 > Tiskové zprávy > TZ NTM 4: Začal Národní týden manželství

TZ NTM 4: Začal Národní týden manželství

Jeho cílem je pipomenout si alespojednou za rok rozmanitost a krásu manelství jako základu rodinného ivota. V pondlí 10. února byl na Ministerstvu práce a sociálních vcí slavnostnzahájen jiosmroník Národního tdne manelství, ten letoní je provázen mottem Ohromné malikosti: malé kroky k velkm vztahm.

Ministerstvo se snaí pomoci rodinám s dtmi co nejlépe sladit rodinna pracovní ivot. Mimo jiné podporujeme penzi z EU nové plány firem pátelskch k rodinám i napíklad zkrácené pracovních úvazky pro zamstnané matky iotce,“ íká námstek ministrynpráce a sociálních vcí Jan Dobe.

Národní tden manelství je zasteující iniciativou pro nejrznjí celostátní i místní aktivity v tdnu Valentna, zaměřené na praktickrozvoj manelství a podporu jeho hodnoty ve veejném a politickém prostoru.

„Pojme se bavit o tom, jak vypadá funkní rodina, aujejí základ tvoí manelství sezdané nebo partnerství nesezdané. Pojme vem funkním svazkm poskytovat podporu a ochranu. Mluvme o nich. A podpome je i právn,“ uvádí advokátka a éfredaktorka asopisu Rodinné listy Daniela Kováová a dodává, e dnení stav je nevyhovující a pokryteck.

„Kdyse ve vztazích nco porouchá, bváme apílipohotoví je opoutt a nahrazovat je novmi. Pitom by asto stailo navtívit nkterou ze „vztahovch opraváren“. Teba bychom pak zjistili, e porucha byla zcela banální, a „oprava“ tak snadná. Místo toho se alibisticky uchylujeme k planm proklamacím o kvalitslepovanch dbán,“ íká Petr molka, vedoucí Poradny pro rodinu, manelství a mezilidské vztahy Centra sociálních slueb Praha.

ijeme v dob, kdy se lehce utíká ped vztahovmi problémy a lidé vzdají manelství i z banálních dvod. Věřím, e Národní tden manelství povzbudí k budování závaznch manelskch vztah, které budou fungovat celý život,“ íká Lubomír Ondráek, pedseda Kesanské misijní spolenosti.

Petr Sulek tiskovmluví MPSV

Jan Frolík tiskovmluví Národního tdne manelství

 

anketa Který film vás nejvíce oslovil?
Národní týden manželství
Centrum Generace, o.p.s.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I–Staré město
napiště nám kontaktní údaje